# Jacquard , Mitsuko Akutsu , History , Mingei , Bauhaus , Craftsman , Factory , Interior , Fashion